Uutisarkistoon

Uutiset

15.11.2018
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Oulun nopeita kokeiluja ainutlaatuisissa ympäristöissä

Laanilan teollisuusalueella tarkastelussa yksin työskentelevän turvallisuus

Oulussa toteutetuista nopeista kokeiluista yksi kiinnostavimmista on Laanilan teollisuusalueella toteutettu kokeilu teemanaan yksin työskentelevän turvallisuuden parantaminen. Yrityksille Laanilan kokeilu on ollut erityisen mieluisa, sillä muutoin tällaisessa teollisuusympäristössä ei juurikaan pääsisi kokeilemaan ja kehittämään omia ratkaisujaan.
6Aika Avoimet Innovaatioalustat –hankkeessa toteutettujen Nopeiden kokeilujen tarkoitus on ollut mahdollistaa yritysten kohtaamisia ja yhteiskehitystä käyttäjien kanssa todellisessa toimintaympäristössä.

Laanilan teollisuuspuiston nopeiden kokeilujen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja alueella yksintyöskentelevien turvallisuuden parantamiseen. Teemoina olivat IoT sensori- tai paikannusteknologiaan ja viestintään liittyvät ratkaisut sekä onnettomuustilanteessa avunsaantiin liittyvät ratkaisut. Kilpailutuksen kautta valituksi tulivat Augumenta Oy ja Haltian Products Oy.

Älylasit kokeiltavana

Laanilan teollisuuspuisto on koti lähes kymmenelle teollisuusalan yritykselle, ja siellä työskentelee noin 300 henkilöä sekä sisällä että ulkoalueilla. Koska tehtäviin ei ole mahdollista aina ottaa työparia mukaan, työntekijät liikkuvat alueella usein yksin, erityisesti lomien aikaan ja sairastumisien sattuessa. Tarvitaankin uusia tapoja huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Erityisenä huolenaiheena on ollut, miten varmistaa, että vaaratilanteet ja onnettomuudet huomataan ja apu saadaan oikeaan paikkaan nopeasti. Laanilan kokeilun tavoitteena oli etsiä ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Augumenta Oy osallistui nopeisiin kokeiluihin ratkaisulla, jossa työntekijän paikannukseen käytetään älylasisovellusta. Menetelmää testasivat tehdasalueella erikoiskemikaalien tuottamiseen erikoistuneen Eastmanin työntekijät.

Työntekijän turvavarusteisiin integroitiin älylasit, jotka pystyvät lukemaan alueelle sijoitettuja QR-tunnisteita. Tunnisteet on sijoitettu kulkuväylille esimerkiksi oviin ja portaisiin. Lasit ovat 3G/4G -verkon kautta yhteydessä serveriin, josta tieto on luettavissa verkkoselaimella. Työntekijän sijaintia voidaan näin seurata, kun hän siirtyy alueelta toiselle. Työntekijä voi tarvittaessa lähettää älylasien avulla myös hälytyksen.

Turvallisuuden monitorointia

Augumentan turvallisuuden monitoroinnin SMART-ratkaisu perustuu AR:n eli lisätyn todellisuuden sovelluksiin älylaseille. Reaaliaikaisen paikkatiedon lisäksi laseille voidaan niin haluttaessa tuoda myös hälytyksiä, työohjeita, tarkistuslistoja, videoita ja muuta työn kannalta tärkeää tietoa.

Testauksesta saatu palaute oli Augumentalle arvokasta, sillä siitä saatiin tietoa todellisten käyttäjien tuntemuksista ja kokeilussa saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevia sovelluksia ja niiden käyttäjälähtöisyyttä suunniteltaessa. Kokeilulla pystyttiin myös tekemään älylasitekniikkaa ja sovelluksia tutuiksi kentällä työskenteleville käyttäjille ja hälventämään käyttäjien mahdollisia ennakkoluuloja.

-Uskomme, että pystyimme herättämään kiinnostuksen AR-tekniikkaan, joka ei ollut alueen yrityksissä entuudestaan käytössä, kertoo Leo Oikarinen Augumentalta.

Testauksessa hätäpaikannussetti

Haltian Products Oy:n ratkaisussa testattiin hätäpaikannussettiä.
– Kokeilussa pilotoitiin yksin työskentelevän henkilön työturvallisuutta parantavan konseptin toimivuus oikeassa ympäristössä ja käytössä. Näitä olivat SnowFox-paikannuspuhelin ulkopaikannukseen ja Thingsee-sensorit sisäpaikannukseen. Lisäksi tutkittiin ATEX-suojauksen vaatimuksia, kertoi Tuija Postari-Kivistö.

Henkilön paikannusta voidaan seurata esimerkiksi valvomosta Android-tabletin avulla. Snowfoxilla voidaan soittaa ja siihen voidaan soittaa. Teollisuuspuistoa kiinnostaa ratkaisussa erityisesti se, että voidaanko sensoriteknologiaan liittää mukaan teollisuusympäristön muitakin mittauksia, esimerkiksi ilman kaasupitoisuuksista.

Kokeilusta haluttiin oppia lisää sisäpaikannuksen toimivuudesta teollisessa ympäristössä, mm. monikerroksissa rakennuksissa ja konseptin toimivuudesta. Kokeilulle asetetut tavoitteet saavutettiin.
– Ilman muuta kokeilusta oli hyötyä, emme muuten pääsisi tällaisessa ympäristössä testaamaan, kertoi Postari-Kivistö.

– Kiinnostavaa oli mm. testata SIMiä läpi kerroksen vievässä kuilussa ja nähdä, mitä se aiheuttaa paikannukseen. Toinen oli Atex, josta saatiin tietoa, kannattaako itse lähteä kehittämään, vai toimia yhteistyökumppanin kanssa. Nämä ovat kaksi suurimpaa hyötyä.

-Pystymme kertomaan potentiaalisille asiakkaille onnistuneesta kokeiluista. Yksittäisenä sensoriasennuksiamme yleisestikin koskevana asiana opimme, että monikerrostaloissa aukkokohdat on huomioitava sensorien asennuksessa, jotta paikannus pystytään tekemään luotettavasti. Tämä on arvokas tieto kokonaisratkaisuitamme koskien, Haltianilta tiivistetään kokeilun hyödyt.

Erinomainen kokeilu – konkreettista asiakaspilotointia

Teemojen toteuttamiseksi Laanilan teollisuuspuistossa otettiin käyttöön nopeiden kokeilujen ketterä toimintamalli, jota on aiemmin sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi Helsingin Fiksun Kalasataman kehittämisen yhteydessä ja Oulun Metsokankaalla. Nopeiden kokeilujen avulla yritykset saavat tilaisuuden testata uusia tuotteita tai palveluitaan aidossa ympäristössä ja kerätä suoraan palautetta aidoilta käyttäjiltä.

Nopeat kokeilut toteutettiin ripeästi. Ensin järjestettiin verkostotapahtuma, jonka jälkeen avattiin tarjouskilpailu. Kilpailutukseen osallistuneiden yritysten pisteytyksen ja valinnan jälkeen järjestettiin kick-off –tapaaminen. Suunnitteluvaiheessa yritykset laativat tarkat toimintasuunnitelmat nopeiden kokeilujen ajalle, ja suunnitelmien läpikäynnin jälkeen edettiin toteutusvaiheeseen, lopetukseen ja palautekeskusteluun, arviointiin ja loppuraportointiin.

-Kokeilu oli erinomainen vähäisen byrokratian myötä. Nämä ovat hyviä sprinttejä ja antavat mahdollisuuden konkreettiseen asiakaspilotointiin, Haltianilta summataan.

Laanilan alueen toimijat olivat kokeilussa aktiivisesti mukana palautteen antajana ja laitteiden ominaisuuksien kehittäjinä. Kokeilun tulokset käytiin yritysten kanssa läpi ja opitut turvallisuuden parantamiseen liittyvät mahdollisuudet nostettiin kaikkien alueen toimijoiden tietoon ja käytettäväksi.

Teksti: Sari Hyvärinen

Kategoriat

Langattomat teknologiat Teknologiateollisuus Virtuaalitodellisuus

Jaa